Voorwoord van de directeur

Corona heeft extra energie van ons gevraagd!

2020

Het verslagjaar 2020 was een bijzonder jaar. Onze mensen werkten door onder strenge COVID-19 regels. Dat is gelukt zonder grote problemen. Wie kon werkte thuis, voor wie aanwezigheid op het complex noodzakelijk was, werkte op basis van de RIVM-richtlijnen. Zo konden we de impact van het coronavirus op ons functioneren zo beperkt mogelijk houden. De kerncentrale draaide goed. Daar waar dat verantwoord kon en in overleg met toezichthouder ANVS werden onderhoud en inspecties die in de splijtstofwisselperiode plaats hadden moeten vinden, uitgesteld naar andere jaren.

Opmerkelijk

De hernieuwde aandacht voor kernenergie bracht EPZ in de Tweede Kamer waar op 2 december 2020 een Ronde Tafel werd gehouden over de rol van kernenergie in de (klimaatneutrale) energiehuishouding van de toekomst. EPZ lichtte haar visie toe: nieuwbouw van kerncentrales kan binnen tijd en budget al vanaf medio jaren ’30 substantieel gaan bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen. Wat EPZ betreft is kernenergie onder voorwaarden ook in de toekomst één van de klimaatneutrale bronnen. Met één of twee nieuwe kerncentrales en eventueel met verlengde bedrijfsvoering van de huidige kerncentrale.

Energiebronnen

De kerncentrale had in 2020 een beschikbaarheid van 91,7%. De jaarlijkse splijtstofwisselperiode was anders dan andere jaren als gevolg van de COVID-19 beperkingen. De scope van het jaarlijkse onderhoud werd gereduceerd en hiermee ook de doorlooptijd. Ondanks het bijzondere karakter van 2020 was de productie van de kerncentrale hoog: 3.865 GWh, 164 GWh hoger dan het jaar ervoor. Eind november heeft een WANO (World Association of Nuclear Operators) Peer review plaats gevonden; deze is in december afgerond. Door middel van peer reviews door collega’s van andere kerncentrales leert en deelt EPZ wereldwijde inzichten over veilige en betrouwbare werking van de centrale en verbetering van de prestaties.
Het windturbinepark van EPZ telt zes windturbines met een gezamenlijke productiecapaciteit van 22 MW. De productie van 2020 bleef met ruim 39 GWh iets achter bij voorgaande jaren.
In 2020 was het zonnepark voor het eerst operationeel. De productie bedroeg 23 GWh.

Ontmanteling kolencentrale

In 2019 zijn wij gestart met het ontmantelen van de kolencentrale. Het ontmantelingsproject wordt op Facebook en Instagram gevolgd door honderden belangstellenden. In 2022 zal de aannemer het terrein van de voormalige kolencentrale als ‘groene weide’ opleveren.

De visie van EPZ - kort samengevat

Wat EPZ betreft is kernenergie onder voorwaarden ook in de toekomst één van de klimaatneutrale energiebronnen. Om deze bron te kunnen blijven benutten, zal Nederland de kennis en infrastructuur voor het exploiteren van kerncentrales in stand moeten houden. Wat EPZ betreft liggen er twee opties (of een combinatie daarvan) voor de hand.
Ruimtebeslag kernenergie vergeleken met zonne- en windenergie
Optie 1: Bedrijfsduurverlenging
EPZ wil samen met de overheid onderzoeken wat de technisch-economische randvoorwaarden zijn voor bedrijfsduurverlenging na 2033 van de huidige verbeterde Generatie I Borssele-reactor (ca 500 MW). Het antwoord van EPZ hierover als reactie op een brief van de minister die vraagt onder welke voorwaarden bedrijfsduurverlenging mogelijk is, is door de minister van Economische Zaken en Klimaat reeds naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorwaarde die EPZ stelt is dat het eventuele marktrisico in de business case wordt afgedekt. Om de kerncentrale Borssele überhaupt in bedrijf te kunnen houden, moet het vervallen van de bedrijfsvergunning na 2033 uit de kernenergiewet worden gehaald. Vooruitlopend op de wettelijke aanpassing en de benodigde onderzoeken is de verwachting dat een bedrijfsduurverlenging met 10 tot 20 jaar mogelijk is. 

 

Optie 2: Nieuwbouw
EPZ is voorstander van het vóór medio jaren dertig bouwen van twee nieuwe Generatie III 1.500 MW kerncentrales in Borssele. Voorwaarde is de keuze voor een bewezen (en vergund) reactorontwerp waarvan de vergunnings- en inspraaktrajecten tijdig kunnen worden afgerond. Vervolgens mogen er gedurende de bouw geen significante wijzigingen aan het ontwerp en regelgeving worden doorgevoerd. Tot slot is het noodzakelijk dat het eventuele marktrisico in de business case door de overheid wordt afgedekt. EPZ stelt dat nieuwbouw van een bestaand, goedgekeurd reactorconcept haalbaar is. Het zijn bewezen veilige en betrouwbare productiemiddelen. Deze zogenaamde Generatie III kernreactoren hebben drie keer het vermogen van de bestaande reactor (Borssele I). 
De Borssele I heeft (afgerond) een vermogen van 500 MW, een nieuwe Genenatie III-reactor een vermogen van 1.500 MW. Ze zijn daardoor economisch erg interessant. Dergelijke kerncentrales kunnen inmiddels door verschillende leveranciers in de wereld worden gebouwd. 
In de directe omgeving van de bestaande kerncentrale is voldoende ruimte voor nieuwbouw. Het in één keer bijbouwen van twee identieke kerncentrales (met gefaseerde oplevering) lijkt de meest optimale strategie.
Er wordt bij de bouw en bedrijfsvoering geprofiteerd van schaalvoordelen,
Het opleiden en kwalificeren van het benodigde technische personeel vindt geleidelijk plaats vanuit de bestaande EPZ-organisatie. Bij een adequaat projectverloop liggen de kosten van een nieuwe Generatie III-reactor tussen de 8 en 10 miljard euro en is de bouwtijd ongeveer 8 jaar.

 

Combinatie opties
Bij een combinatie van deze twee opties kan medio jaren dertig het opgestelde klimaatneutrale vermogen in Borssele zelfs 3.500 MW zijn, met een beschikbaarheid van 90%. Dit dekt ca. 25% van de huidige Nederlandse elektriciteitsbehoefte af. Zo kan kernenergie op de bestaande industriële locatie dus substantieel en betaalbaar bijdragen aan betrouwbare klimaatneutrale elektriciteit en een stabiel elektriciteitsnet. Een volledig klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 blijft binnen bereik, zelfs als het elektriciteitsgebruik blijft toenemen. 

 

Carlo Wolters, Directeur EPZ