Veiligheid en milieu

Wij stellen nucleaire veiligheid altijd voorop!

Bedrijfsveiligheid

De kerncentrale Borssele is sinds 1973 voortdurend aangepast aan de stand der techniek. Door voortdurend te verbeteren, behoort de kerncentrale tot de 25% veiligste drukwater-kerncentrales in de westerse wereld. 
Dit is een voorwaarde uit het Convenant Kerncentrale Borssele om open te kunnen blijven tot 2034. Dat Convenant werd in 2006 gesloten tussen convenantpartijen RWE, PZEM, EPZ en de nationale overheid.
Een onafhankelijke Benchmark Commissie brengt iedere vijf jaar verslag uit over de veiligheid van kerncentrale Borssele. De meest recente rapportage van de Benchmark Commissie dateert van december 2018. Op basis hiervan heeft de Commissie unaniem geconcludeerd dat de kerncentrale Borssele (KCB) behoort bij de 25% veiligste watergekoelde en watergemodereerde reactoren van de EU, VS en Canada.
Nucleair rapporteerde EPZ twee gebeurtenissen aan de nationale toezichthouder ANVS. Omdat deze storingen geen betekenis hadden voor de nucleaire veiligheid, heeft EPZ deze voorlopig aangemeld bij de toezichthouder als respectievelijk een INES=0 en een INES=1 gebeurtenis. Het betrof een niet tijdig uitgevoerde inspectie aan back-up batterij-pakketten en een verkeerd uitgevoerde berekening aan de luchtdichtheid van de personensluis.

Beleidsverklaring Veiligheid

Veilig werken

Werken bij EPZ gebeurt aan de hand van vijf uitgangspunten:
1.We stellen nucleaire veiligheid altijd voorop
2.We werken veilig of we werken niet
3.We werken volgens regels, procedures en afspraken
4.We gebruiken Human Performance technieken om ons werk veilig uit te voeren
5.We werken samen, delen kennis en ervaring en stimuleren verbetering

Beveiliging

Op basis van de in 2020 uitgevoerde doeltreffendheidtoets voldoet EPZ aan de door de ANVS-regelgeving gestelde beveiligingseisen. Het beveiligingsproces is volgens planning verlopen en er hebben zich in 2020 geen meldingsplichtige beveiligingsincidenten voorgedaan.
Vanwege de coronamaatregelen zijn niet alle oefendoelen met externe organisaties gehaald. Wel is intensief samengewerkt met eenheden Bewaken en Beveiligen van de politie ten behoeve van reguliere nucleaire transporten. De meldkamer van de afdeling Beveiliging van EPZ is, naast de meldkamers van de regionale politie, aangesloten op de Rijksalarmcentrale in Driebergen. In 2021 wordt naar verwachting het gezamenlijk oefenen weer opgepakt. In het eerste kwartaal van 2021 was hierover overleg met politie Zeeland-West-Brabant en met de Dienst Speciale Interventies.
In het kader van het programma ‘securitybewustzijn’ was er extra aandacht voor onder meer cyberdreiging. Daarnaast lag de focus op de status van beveiligingsmiddelen en ‘insiderdreiging’. Uit een cyberscan die werd uitgevoerd door een gerenommeerd IT-beveiligingsbureau kwamen enkele kwetsbaarheden naar voren die meteen zijn verholpen. Deze kwetsbaarheden hadden overigens geen relatie met de nucleaire installatie. Verder was er extra aandacht voor het weren van datadragers uit de installatie. Ten aanzien van de beveiligingsmiddelen: er is een nieuw onderhoudscontract opgesteld. Medewerkers van de afdeling Beveiliging gaan nadrukkelijker een rol spelen in periodieke controles en periodieke beproevingen. Eén van de maatregelen die zijn genomen voor het mitigeren van de ‘insiderdreiging’ is het invoeren van de zogenaamde herhaal-VOG voor EPZ-medewerkers. Door medewerkers periodiek om een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag te vragen wordt dit bestand actueel gehouden.
Klik op de afbeelding om de Beleidsverklaring Bewaken en Beveiligen te bekijken.

Beleidsverklaring Bewaken en Beveiligen

Milieubeleid

De productie van elektriciteit belast het milieu en is daarom gebonden aan vergunningen en (internationale) regels. EPZ werkt zorgvuldig en wil dat haar omgeving zo weinig mogelijk van haar activiteiten merkt.
Milieubeleid heeft bij EPZ een hoge prioriteit. EPZ beseft dat daarbij samengewerkt moet worden met andere partijen en is ervan overtuigd dat in goed overleg verbeteringen mogelijk zijn. Directie, medewerkers van EPZ en medewerkers van (onder-)aannemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit milieubeleid en worden geacht hieraan mee te werken. EPZ legt verantwoording af aan haar stakeholders hoe ze invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
EPZ wil binnen de veiligheids- en economische randvoorwaarden van de bedrijfsvoering de milieubelasting minimaliseren en op een maatschappelijk aanvaard niveau houden. Daarom ligt de gerealiseerde milieubelasting van EPZ veelal ruim onder de wettelijk toegestane grenzen. EPZ streeft naar het maximaal benutten van nucleaire splijtstoffen en het minimaliseren van haar radioactief afval.

Beleidsverklaring Milieu

Milieu-incidenten en klachten

Op 12 mei is mededeling gedaan aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en de Regionale UitvoeringsDienst Zeeland van mogelijke, tijdelijke overschrijdingen van vergunde geluidniveaus tijdens de jaarlijkse, reguliere onderhoudstop (SW20). EPZ heeft zich ingespannen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De omgeving werd vooraf geïnformeerd over de mogelijke geluidhinder. Geluidshinder heeft niet plaatsgevonden.
Op 16 juli is melding gedaan aan Rijkswaterstaat van een kortstondige overschrijding van de vergunde concentratie chloor in een nevenkoelwaterstrang. De overschrijding ontstond als gevolg van een defect in een chloormonitor die de dosering aanstuurt. Het lozingsvoorval is intern bij EPZ geëvalueerd waarna passende maatregelen zijn genomen.
Op 4 september is melding gedaan aan Rijkswaterstaat van een kortstondige overschrijding van de chloormeting in een nevenkoelwaterstrang. Achteraf bleek dat er geen sprake was van een overschrijding, maar van een storing in de meting. Ook dit is gemeld aan Rijkswaterstaat.
Op 24 augustus en 3 september is mededeling gedaan aan Rijkswaterstaat van het tijdelijk (enkele uren) niet beschikbaar zijn van de continue lozingsmetingen. Gedurende die tijd is, voor zover mogelijk, de bewaking van de chloordosering uitgevoerd met een andere chloormeting.
Op 1 december is tijdens onderhoud een lekkage vastgesteld van een van de koelmachines. De machine is gerepareerd. Er is een verlies van 13,6 kg koudemiddel vastgesteld.
In 2020 zijn geen klachten uit de omgeving ontvangen.
Alle meldingen (nucleair en milieu gerelateerd) zijn op deze plaats gepubliceerd:
Klik op deze link om de Meldingen te bekijken.

Emissies

Emissies kerncentrale als percentage van de vergunde limiet:
Emissie naar lucht
2018
2019
2020
Edelgassen via ventilatieschacht
0,06
0,13
0,11
Jodium
0,00
0,03
0,02
Tritium
10,0
10,3
11,0
Koolstof 14
46,3
41,7
46,3
Emissie naar water
2018
2019
2020
Gamma beta vloeibaar
0,02
0,02
0,07
Tritium vloeibaar
17,0
19,7
21,6

Radioactief afval

In 2020 is er 23 m3 laag en middel radioactief geconditioneerd afval geproduceerd.

Recycling splijtstof

In 2020 zijn 41 splijtstofelementen naar Frankrijk afgevoerd voor recycling.
Teruggewonnen splijtstoffen gaan opnieuw in de reactor voor 4 jaar energieopwekking.