Veiligheid en milieu

Wij stellen nucleaire veiligheid altijd voorop

Veiligheid

Bij EPZ staat veiligheid voorop. Ons handelen is erop gericht om mens en omgeving minimaal te belasten.
Om hier inhoud aan te geven hanteren wij daarbij drie uitgangspunten:
1.Nucleaire veiligheid is onze eerste prioriteit
2.Veiligheid is streven naar uitmuntendheid door continu verbeteren
3.Veiligheid is een pro-actieve houding
EPZ rapporteerde één nucleaire gebeurtenis aan de nationale toezichthouder ANVS. Deze werd ingeschaald op INES-0. Op 31 juli trad een onderbreking op in de stroomlevering vanuit het 10 kV openbare elektriciteitsnet naar de kerncentrale. Het betrof een storing in het openbare net buiten de kerncentrale. Daarop zijn de noodstroomdiesels automatisch gestart om de stroomvoorziening voor de centrale over te nemen. Dit is volgens ontwerp verlopen.
Alle meldingen (nucleair en milieu gerelateerd) zijn op deze plaats gepubliceerd:
Klik op deze link om de Meldingen te bekijken.

Beleidsverklaring Veiligheid

Bewaken en beveiligen

EPZ voldoet in 2019 aan de door ANVS-regelgeving voor beveiligingseisen en aan de in de DesignBaseThreat gestelde eisen en maatregelen (fysiek en cyber). Er zijn aanscherpingen geweest in de werkwijze van de beveiliging zoals de aanpassing van de controle op meegevoerde spullen.
Het beveiligingsbewustzijn van de medewerkers is actief bevorderd. De algemene indruk is dat medewerkers begrip hebben voor de genomen beveiligingsmaatregelen en daaraan actief meewerken. In het verslagjaar hebben zich geen noemenswaardige beveiligingsincidenten voorgedaan en het beveiligingsproces is volgens planning verlopen.
Op basis van de actuele ontwikkelingen in de wereld zijn er drie aandachtspunten:
1.Cyberdreiging neemt toe. Hiervoor zijn maatregelen genomen, zoals gescheiden netwerken, monitoring en het weren van datadragers in en aan de installatie
2.Er is extra aandacht voor de aansluiting van de interne beveiligingsorganisatie (EPZ) op de externe beveiligingsorganisatie (politie/defensie). Er is periodiek overleg van EPZ met de politie en het bureau conflict- en crisisbeheer Zeeland West-Brabant. Via bedrijfsbezoeken en oefeningen worden de organisaties beter bekend met elkaar
3.Er komt naast dreiging van buitenaf meer aandacht voor ‘insider’ dreiging
Klik op de afbeelding om de Beleidsverklaring Bewaken en Beveiligen te bekijken.

Beleidsverklaring Bewaken en Beveiligen

Milieu

De productie van elektriciteit belast het milieu en is daarom gebonden aan vergunningen en (internationale) regels. EPZ werkt zorgvuldig en wil dat haar omgeving zo weinig mogelijk van haar activiteiten merkt. 
Milieubeleid heeft bij EPZ een hoge prioriteit. EPZ werkt daarbij samen met andere partijen en beseft dat in goed overleg altijd verbeteringen mogelijk zijn. Directie, medewerkers van EPZ en medewerkers van (onder-)aannemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit milieubeleid en worden geacht hieraan mee te werken. EPZ legt hierover verantwoording af aan haar stakeholders.
EPZ wil binnen de veiligheids- en economische randvoorwaarden van de bedrijfsvoering de milieubelasting minimaliseren en op een maatschappelijk aanvaard niveau houden. Daarom ligt de gerealiseerde milieubelasting van EPZ veelal ruim onder de wettelijk toegestane grenzen. EPZ streeft naar het maximaal benutten van nucleaire splijtstoffen en het minimaliseren van haar radioactief afval.
In 2019 hebben zich geen meldingsplichtige milieu-incidenten voorgedaan en zijn er geen klachten uit de omgeving ontvangen.

Beleidsverklaring Milieu

Emissies

Emissies kerncentrale als percentage van de vergunde limiet:
Emissie naar lucht
2017
2018
2019
Edelgassen via ventilatieschacht
0,11
0,06
0,13
Jodium
0,02
0,00
0,03
Tritium
14,6
10,0
10,3
Koolstof 14
52,3
46,3
41,7
Emissie naar water
2017
2018
2019
Gamma beta vloeibaar
0,01
0,02
0,02
Tritium vloeibaar
15,7
17,0
19,7

Radioactief afval

In 2019 is er 19,1 m3 laag en middel radioactief geconditioneerd afval geproduceerd.

Recycling splijtstof

In 2019 zijn 41 splijtstofelementen naar Frankrijk afgevoerd voor recycling. Teruggewonnen splijtstoffen gaan opnieuw in de reactor voor vier jaar energieopwekking.