Veiligheid en milieu

Wij stellen nucleaire veiligheid altijd voorop

Veiligheid

Begin 2018 bezocht de WANO (World Association of Nuclear Operators) onze kerncentrale voor een Follow Up-missie van de WANO Peer review uit 2016. Alle toen geconstateerde verbeterpunten zijn opgelost of liggen op planning. Eén verbeterpunt heeft meer aandacht nodig. Voor het aandachtspunt ‘werkpraktijken’ zijn extra verbetermaatregelen bepaald en direct in gang gezet. 
In 2018 zijn geen klachten uit de omgeving ontvangen. Nucleair rapporteerde EPZ zes gebeurtenissen aan de nationale toezichthouder ANVS, alle voorlopig ingeschaald op INES-0. Dat is de laagste van de zeven meldingsklasseringen (geen relevantie voor de nucleaire veiligheid).
Alle meldingen (nucleair en milieu gerelateerd) zijn op deze plaats gepubliceerd:
Klik op deze link om de Meldingen te bekijken.

Beleidsverklaring Veiligheid

Milieu

De productie van elektriciteit belast het milieu en is daarom gebonden aan vergunningen en (internationale) regels. EPZ werkt zorgvuldig en wil dat haar omgeving zo weinig mogelijk van haar activiteiten merkt. 
Milieubeleid heeft bij EPZ een hoge prioriteit. EPZ beseft dat daarbij samengewerkt moet worden met andere partijen en is er van overtuigd dat in goed overleg verbeteringen mogelijk zijn. Directie, medewerkers van EPZ en medewerkers van (onder-)aannemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit milieubeleid en worden geacht hieraan mee te werken. EPZ legt verantwoording af aan haar stakeholders hoe ze invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
EPZ wil binnen de veiligheids- en economische randvoorwaarden van de bedrijfsvoering de milieubelasting minimaliseren en op een maatschappelijk aanvaard niveau houden. Daarom ligt de gerealiseerde milieubelasting van EPZ ruim onder de wettelijk toegestane grenzen. EPZ streeft naar het maximaal benutten van nucleaire splijtstoffen en het minimaliseren van haar radioactief afval.

Beleidsverklaring Milieu

Emissies

Emissies kerncentrale als percentage van de vergunde limiet:
Emissie naar lucht
2016
2017
2018
Edelgassen via ventilatieschacht
0,13
0,11
0,06
Jodium als I-131
0,01
0,02
0,00
Tritium
14,0
14,6
10,0
Koolstof 14
50,3
52,3
46,3
Emissie naar water
2016
2017
2018
Gamma beta vloeibaar
0,01
0,01
0,02
Tritium vloeibaar
21,8
15,7
17,0

Radioactief afval

In 2018 is er 28 m³ laag en middel radioactief geconditioneerd afval geproduceerd.

Recycling splijtstof

In 2018 zijn 20 splijtstofelementen naar Frankrijk afgevoerd voor recycling. Teruggewonnen splijtstoffen gaan opnieuw in de reactor voor vier jaar energieopwekking.

Bewaken en beveiligen

Het belangrijkste doel van de EPZ-beveiligingsorganisatie is het voorkomen van beveiligingsincidenten. Dit doel is in 2018 behaald. Inspecties van de toezichthouder (ANVS) en interne audits hebben aangetoond dat de beveiligingsprocessen op orde zijn. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een grote bewakings-oefening (Tactische Oefening Met Troepen) in het voorjaar 2019 samen met de politie en defensie. Het is belangrijk dat de intern genomen (EPZ) beveiligingsmaatregelen naadloos aansluiten op de externe maatregelen van politie en defensie. Ook het actief bevorderen van het algemene beveiligingsbewustzijn van de interne en externe medewerkers heeft veel aandacht gehad. Met name betreffende de cyber risico’s en maatregelen die genomen moeten worden om de risico’s te beheersen, kregen de nodige aandacht.
De leidinggevenden van de beveiligingsorganisatie hebben deelgenomen aan diverse leiderschapsprogramma’s om zodoende het leiderschap verder te verbeteren.
Alle beveiligingsoefeningen – zowel intern als extern – zijn conform jaarplan uitgevoerd en geëvalueerd. Daarnaast is in het kader van beveiliging veel aandacht besteed aan het weren van datadragers.  
Om maximaal transparant te zijn naar de samenleving heeft de beveiligingsorganisatie bijgedragen aan de documentaire “de beveiligers”. In deze documentaire werden de risico’s, veiligheid en beveiliging in perspectief geplaatst. De documentaire draaide eind 2018 in diverse bioscopen en was in het voorjaar van 2019 op TV te zien.
Klik op de afbeelding om de Beleidsverklaring Bewaken en Beveiligen te bekijken.

Beleidsverklaring Bewaken en Beveiligen