Toekomst

Wij blijven leren en verbeteren

Betaalbare schone stroom

Elektriciteit is belangrijk in onze samenleving. Het moet veilig, schoon, duurzaam, zeker en betaalbaar blijven. EPZ vervult met haar CO2-arme, betaalbare kernenergie en haar windturbineparken een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelstellingen. In 2020 is een elektriciteitsproductie door de kerncentrale begroot van bijna 3.800 GWh. Dit bespaart ruim 2 miljoen ton CO2-emissie. Vervanging van het vermogen van de kerncentrale door windenergie of zon zou de overheid een substantieel bedrag aan subsidie per jaar kosten.

Voortdurend leren en verbeteren

In 2020 zullen de organisatieontwikkeling en (veiligheids)cultuur weer veel aandacht krijgen. Centraal hierin staan leiderschap, de nuclear professional en verdere optimalisatie van processen. EPZ is een lerende organisatie die zich voortdurend verbetert vanuit interne en externe operationele ervaring. Het leren van de eigen ervaring en van de ervaring van anderen is de weg voorwaarts. 

Vooruitzichten

De verwachte investeringsuitgaven liggen boven de € 20 miljoen. Verder wordt er onderzoek gedaan naar mogelijk verdere investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking op de niet gebruikte terreindelen van EPZ.
Het zonnepark naast de kerncentrale zal in 2020 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen.
Het personeelsbestand zal naar verwachting in 2020 nagenoeg gelijk blijven aan dat van 2019.
De jarenlange samenwerking met de afnemers van de geproduceerde elektriciteit zal ook in 2020 op basis van een ongewijzigde tollingovereenkomst worden voortgezet.
Voor EPZ en haar aandeelhouders zullen de uitdagingen in 2020 opnieuw groot zijn. Er verandert veel maar tegelijkertijd biedt dit ook kansen om verder te verbeteren en zo de veranderende omgeving bij te houden.