Toekomst

Wij bieden klimaatneutrale stroom

Betaalbare schone stroom

Elektriciteit is een basisbehoefte in onze samenleving. Het moet veilig, schoon, duurzaam, zeker en betaalbaar blijven. EPZ vervult met haar CO2-vrije kernenergie en haar zonnepark en windturbineparken een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelstellingen. In 2021 is een elektriciteitsproductie door de kerncentrale begroot van 3.785 GWh. De duurzame opwek uit zon en wind zal circa 68 GWh bedragen. Dit bespaart ruim 2 miljoen ton CO2-emissie. 

2034+

In 2020 heeft de overheid aan EPZ gevraagd of eventuele bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale mogelijk is. Over de beantwoording van deze vraagstelling is EPZ in gesprek met de overheid. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de minister gevraagd om een marktconsultatie uit te voeren onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, welke ondersteuning van de overheid is daarvoor nodig is en in welke regio’s er belangstelling is voor de realisatie van een kerncentrale. EPZ is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en ziet mits een actieve rol van de overheid hernieuwde kansen om een blijvende bijdrage te leveren aan het realiseren van de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. 

Voortdurend leren en verbeteren

In 2021 zullen de organisatieontwikkeling en (veiligheids)cultuur opnieuw veel aandacht krijgen. Centraal hierin staan leiderschap, de nuclear professional en verdere optimalisatie van processen. EPZ is een lerende organisatie die zich voortdurend verbetert vanuit interne en externe operationele ervaring. Het leren van de eigen ervaring en van de ervaring van anderen is de weg voorwaarts.

Vooruitzichten

De verwachte investeringsuitgaven in 2021 liggen rond de 25 miljoen euro. Verder wordt er onderzoek gedaan naar mogelijk verdere investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking op de niet gebruikte terreindelen van EPZ. De financiering van de investeringen kan geheel uit eigen middelen plaatsvinden.
Het personeelsbestand zal naar verwachting in 2021 nagenoeg gelijk blijven aan dat van 2020. Binnen haar kennismanagement-programma houdt EPZ haar kennis bij en worden ontwikkelingen in de branche gevolgd. Er zijn geen specifieke onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden anders dan het voortdurend verbeteren van de cultuur, de techniek en de organisatie.
De jarenlange samenwerking met de afnemers zal ook in 2021 op basis van een ongewijzigde tollingovereenkomst worden voortgezet.
Voor EPZ en haar aandeelhouders zullen de uitdagingen in 2021 opnieuw groot zijn. COVID-19 zal voorlopig nog grote impact blijven hebben op onze werkzaamheden en ons privéleven. Er verandert veel en tegelijkertijd bieden veranderingen ook kansen om te groeien en te verbeteren en zo de veranderende omgeving bij te houden.