MVO & Governance

Wij verbeteren ons werk voortdurend

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

EPZ heeft bij al haar activiteiten aantoonbaar aandacht voor het welzijn van de medewerkers, de milieubelasting en de effecten op de samenleving. EPZ heeft als beleid zichzelf ‘voortdurend te verbeteren’, deze aandacht gaat daardoor verder dan waartoe de wet verplicht en industriële normen voorschrijven. 
Naar aanleiding van de klimaatdiscussie is kernenergie in beeld als een goede optie om de CO2 terug te dringen. In december werd de visie van EPZ toegelicht in een Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer. Voor deze visie, het langer openhouden van de kerncentrale en de bouw van twee nieuwe kerncentrales met een actieve participatie van de Nederlandse overheid, was ook veel aandacht in de media.
Er waren bijzonder veel aanvragen voor een rondleiding. Helaas werden de meeste rondleidingen opgeschort als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Ook de bijeenkomsten met de dorpsraden zijn hierdoor niet doorgegaan. De EPZ-wielerronde van Borsele kon evenmin worden georganiseerd. EPZ heeft daarop direct haar financiële bijdrage voor 2021 toegezegd.
In december kwam het boek uit dat geschreven is in het kader van project pop-down/melt-up, een samenwerking met het Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland (CBK). Een groep van architecten, filosofen, kunstenaars, geschiedkundigen en EPZ-medewerkers wil met dit project bijdragen aan de omvorming van onze omgang met energie. Er werden vier toekomstscenario’s ontwikkeld. Een fictieve familie brengt deze scenario’s tot leven. Hun lotgevallen geven een blik op de gevoelstemperatuur van de werelden en het leven dat er geleid wordt. Een documentaire zal op een later moment worden uitgezonden.
In 2020 ontvingen vele stichtingen en clubs in de gemeente Borsele een donatie. Daarnaast neemt EPZ deel in de Stichting Landschapspark Borsele. De stichting wil de aantrekkelijkheid van Borsele als een prettig woon-, werk- en recreatiegebied vergroten. Ook neemt EPZ deel aan het Zeeuws Klimaatfonds om op deze manier bij te dragen aan de realisering van duurzame energieprojecten in de regio.

Global Compact Initiative

EPZ wil de eigen medewerkers, de samenleving en het milieu zo veel mogelijk vrijwaren van eventuele negatieve gevolgen van de bedrijfsvoering met de kerncentrale, het windpark, het zonnepark en alle ondersteunende processen. Dit streven krijgt onder meer vorm door de deelname aan het Global Compact Initiative (GCI) van de Verenigde Naties. In tien leidende principes ligt in deze verklaring vast hoe daaraan gecommitteerde bedrijven omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit.
EPZ spant zich in om de doelstelling daarvan te bereiken:
EPZ zal binnen de grenzen van haar invloedssfeer de bescherming van internationaal uitgevaardigde fundamentele mensenrechten ondersteunen en eerbiedigen.
EPZ zal zich er steeds van vergewissen dat zij niet medeplichtig wordt aan schending van de mensenrechten.
EPZ erkent de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.
EPZ ondersteunt de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid.
EPZ ondersteunt de afschaffing van kinderarbeid.
EPZ ondersteunt de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep.
EPZ betracht voorzorg bij haar benadering van milieu-uitdagingen.
EPZ onderneemt initiatieven om een groter milieubesef te bevorderen.
EPZ stimuleert de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.
EPZ gaat elke vorm van corruptie tegen, inclusief afpersing en omkoping.

Corporate governance

EPZ is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het zogeheten structuurregime niet van toepassing is. Dit betekent dat EPZ geen Raad van Commissarissen kent. De aandeelhouders zijn PZEM Energy B.V. en Energy Resources Holding B.V. voor respectievelijk zeventig en dertig procent.
De corporate governance van EPZ wordt bepaald door wetgeving, jurisprudentie en tevens door de Nederlandse corporate governance code. Hoewel deze code met name geldt voor beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen, handelt EPZ met het oog op haar maatschappelijke betekenis daar waar het mogelijk en wenselijk is in de geest van de corporate governance code.
De directie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders onderschrijven het uitgangspunt dat aan de code ten grondslag ligt. Die stelt dat een vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is tussen bij de vennootschap betrokken groepen en personen, die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap beïnvloeden of erdoor worden beïnvloed: werknemers, aandeelhouders, toeleveranciers, afnemers, maar ook de overheid en maatschappelijke groeperingen.
De directie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen, gericht op de continuïteit van de onderneming.