MVO & Governance

Wij verbeteren onszelf voortdurend

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Naar aanleiding van de klimaatdiscussie kwam kernenergie eind 2018 weer in beeld als een goede optie om de CO2 terug te dringen. Afgelopen jaar was er veel aandacht hiervoor in de media. Ook jongeren/kinderen zijn geïnteresseerd in het onderwerp kernenergie. Er kwamen wekelijks zoveel vragen binnen voor werkstukken over kernenergie dat is besloten de website www.werkstukoverkernenergie.nl te lanceren. Ook is medewerking verleend aan de kinderprogramma’s Het Klokhuis en Jack Powercheck. 
Alle aandacht voor kernenergie leidde tot een verdubbeling van het aantal bezoeken aan de kerncentrale. Verschillende politieke partijen, overheden en overheidsinstanties kregen een rondleiding met toelichting. In het verslagjaar waren er drie bijeenkomsten met de dorpsraden van de gemeente Borsele. Naast de actualiteit is onder andere ook het plan voor de ontmanteling van de kolencentrale toegelicht. Daarnaast is enkele keren een nieuwsbrief rondgestuurd over werkzaamheden waarbij mogelijk overlast kon ontstaan voor omwonenden. 
EPZ geeft ook uiting aan haar betrokkenheid bij de omgeving door het sponsoren van activiteiten. Zo wordt al een aantal jaar de EPZ-wielerronde van Borsele georganiseerd met een financiële bijdrage van EPZ. Ook is een samenwerking aangegaan met het Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland (CBK). Het project pop-down/melt-up omvat een onderzoek naar de ontmanteling en herbestemming van de kolen- en kerncentrale van Borssele. Een groep van architecten, filosofen, kunstenaars, geschiedkundigen en EPZ-bestuurders wil met dit project bijdragen aan de omvorming van onze omgang met energie. Er worden vijf toekomstscenario’s ontwikkeld en verbeeld. Deze variëren van optimistisch tot pessimistisch. Er zal ook een documentaire worden gemaakt. 

Eind 2019 heeft EPZ toegezegd deel te nemen in de Stichting Landschapspark Borsele. De stichting wil de aantrekkelijkheid van Borsele als een prettig woon-, werk- en recreatiegebied vergroten. In oktober trok een aantal leidinggevenden in het kader van het interne leiderschapsprogramma samen met kinderen en docenten van scholen uit de omgeving, medewerkers van de gemeente Borsele, en de dorpsraad van Borssele naar het Kalootstrand bij Borssele om dit schoon te maken. 
EPZ heeft bij al haar activiteiten aantoonbaar aandacht voor het welzijn van de medewerkers, de milieubelasting en de effecten op de samenleving. Deze aandacht gaat verder dan waartoe de wet verplicht. EPZ heeft namelijk als beleid zichzelf ‘voortdurend te verbeteren’ en gaat daarbij verder dan wettelijke maatstaven en industriële normen. 

Global Compact Initiative

EPZ wil de eigen medewerkers, de samenleving en het milieu zo veel mogelijk vrijwaren van eventuele negatieve gevolgen van de bedrijfsvoering met de kerncentrale, het windpark en alle ondersteunende processen. Dit streven krijgt onder meer vorm door de deelname aan het Global Compact Initiative (GCI) van de Verenigde Naties. In tien leidende principes ligt in deze verklaring vast hoe daaraan gecommitteerde bedrijven omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit. 
EPZ spant zich in om de doelstelling daarvan te bereiken:
EPZ zal binnen de grenzen van haar invloedssfeer de bescherming van internationaal uitgevaardigde fundamentele mensenrechten ondersteunen en eerbiedigen.
EPZ zal zich er steeds van vergewissen dat zij niet medeplichtig wordt aan schending van de mensenrechten.
EPZ erkent de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.
EPZ ondersteunt de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid.
EPZ ondersteunt de afschaffing van kinderarbeid.
EPZ ondersteunt de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep.
EPZ betracht voorzorg bij haar benadering van milieu-uitdagingen.
EPZ onderneemt initiatieven om een groter milieubesef te bevorderen.
EPZ stimuleert de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.
EPZ gaat elke vorm van corruptie tegen, inclusief afpersing en omkoping.

Corporate governance

EPZ is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het zogeheten structuurregime niet van toepassing is. Dit betekent dat EPZ geen Raad van Commissarissen kent. De aandeelhouders zijn PZEM Energy B.V. en Energy Resources Holding B.V. voor respectievelijk 70 en 30%. 
De corporate governance van EPZ wordt bepaald door wetgeving, jurisprudentie en tevens door de Nederlandse corporate governance code. Hoewel deze code met name geldt voor beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen, handelt EPZ met het oog op haar maatschappelijke betekenis, daar waar het mogelijk en wenselijk is in de geest van de corporate governance code. 
De directie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders onderschrijven het uitgangspunt dat aan de code ten grondslag ligt. Die stelt dat een vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is tussen bij de vennootschap betrokken groepen en personen, die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap beïnvloeden of erdoor worden beïnvloed: werknemers, aandeelhouders, toeleveranciers, afnemers, maar ook de overheid en maatschappelijke groeperingen. 
De directie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen, gericht op de continuïteit van de onderneming.