Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij verbeteren onszelf voortdurend

Verder dan de wet verplicht

EPZ hecht aan goede contacten met haar omgeving. In het verslagjaar waren er drie bijeenkomsten met de dorpsraden van de gemeente Borsele. Er werd ingegaan op de actualiteit en op specifieke onderwerpen waarin de raden geïnteresseerd zijn. Daarnaast is vier keer een nieuwsbrief rondgestuurd over werkzaamheden met mogelijke overlast voor omwonenden. 
Naar aanleiding van de klimaatdiscussie was er veel aandacht in de media voor de mogelijkheden van kernenergie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit leidde ook tot verhoogde aandacht voor de kerncentrale en meer aanvragen voor bezoeken. Verschillende politieke partijen, overheden en overheidsinstanties kregen een rondleiding met toelichting. 
EPZ heeft bij al haar activiteiten aantoonbaar aandacht voor het welzijn van de medewerkers, de milieubelasting en de effecten op de samenleving. Deze aandacht gaat verder dan waartoe de wet verplicht. EPZ heeft namelijk als beleid zichzelf ‘voortdurend te verbeteren’. Dat gaat verder dan wettelijke maatstaven en industriële normen voorschrijven.

Global Compact Initiative

EPZ wil de eigen medewerkers, de samenleving en het milieu zo veel mogelijk vrijwaren van eventuele negatieve gevolgen van de bedrijfsvoering met de kerncentrale, het windpark en alle ondersteunende processen. Dit streven krijgt onder meer vorm door de deelname aan het Global Compact Initiative (GCI) van de Verenigde Naties. In tien leidende principes ligt in deze verklaring vast hoe daaraan gecommitteerde bedrijven omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit.
EPZ zal binnen de grenzen van haar invloedssfeer de bescherming van internationaal uitgevaardigde fundamentele mensenrechten ondersteunen en eerbiedigen.
EPZ zal zich er steeds van vergewissen dat zij niet medeplichtig wordt aan schending van de mensenrechten.
EPZ erkent de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.
EPZ ondersteunt de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid.
EPZ ondersteunt de afschaffing van kinderarbeid.
EPZ ondersteunt de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep.
EPZ betracht voorzorg bij haar benadering van milieu-uitdagingen.
EPZ onderneemt initiatieven om een groter milieubesef te bevorderen.
EPZ stimuleert de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.
EPZ gaat elke vorm van corruptie tegen, inclusief afpersing en omkoping.

Corporate governance

EPZ is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het zogeheten structuurregime niet van toepassing is. Dit betekent dat EPZ geen Raad van Commissarissen kent. De aandeelhouders zijn PZEM Energy B.V. en Energy Resources Holding B.V. voor respectievelijk zeventig en dertig procent. 
De corporate governance van EPZ wordt bepaald door wetgeving, jurisprudentie en tevens door de Nederlandse corporate governance code. Hoewel deze code met name geldt voor beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen, handelt EPZ met het oog op haar maatschappelijke betekenis, daar waar het mogelijk en wenselijk is in de geest van de corporate governance code. 
De directie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders onderschrijven het uitgangspunt dat aan de code ten grondslag ligt. Die stelt dat een vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is tussen bij de vennootschap betrokken groepen en personen, die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap beïnvloeden of erdoor worden beïnvloed: werknemers, aandeelhouders, toeleveranciers, afnemers, maar ook de overheid en maatschappelijke groeperingen. 
De directie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen, gericht op de continuïteit van de onderneming.