Mensen

Wij zijn gemotiveerd en vaardig

Werkgelegenheid

Op 31 december 2019 werkten bij EPZ 416 mensen. Er stroomden 40 nieuwe medewerkers in. Het verloop nam toe van 2,8% in 2018 naar 3,3% in 2019.
Er werd intensiever ingezet op externe werving en selectie om verloop en pensioneringen op te vangen.

Gezondheid

Het ziekteverzuim bleef vrijwel ongewijzigd. In 2018 was dit 4,5% en in 2019 4,4%.
 

Medezeggenschap

In het verslagjaar zijn er OndernemingsRaad (OR) verkiezingen geweest. De opkomst zat net onder de 60%.
In 2019 was de OR intensief betrokken bij het onderwerp medewerkerstevredenheid. Door het opschuiven naar een meer procedurele werkwijze, is bij EPZ de administratieve druk per medewerker toegenomen en de eigen verantwoordelijkheid afgenomen. De OR wil meewerken aan een integrale afdeling-overschrijdende aanpak voor een betere balans die zowel de tevredenheid over het werk als de bedrijfsresultaten ten goede komt.
Verder is de OR betrokken bij het loskoppelen van de beoordelingscyclus van de beloningscyclus zodat het oude systeem nu kan worden losgelaten. Ten slotte is de OR meerdere malen om advies en/of instemming gevraagd over enkele organisatorische kwesties en bedrijfsregelingen.

Beleidsverklaring VGW