Mensen

Wij zijn gemotiveerd en gekwalificeerd

Werkgelegenheid

In 2020 stroomden 31 nieuwe medewerkers in en op 31 december werkten er bij EPZ 409 mensen.
COVID-19 zorgde voor een snel veranderende situatie op de arbeidsmarkt. Minder mensen wisselden van baan en het verloop liep terug van 3,3% in 2019 naar 1,7% in 2020.

Gezondheid

Het ziekteverzuim daalde van 4,4% in 2019 naar 3,7% procent in 2020. Zeker gezien COVID-19 is dat een goede prestatie. Naast normaal verzuim was er ook quarantaine-verzuim: afwezigheid van medewerkers omdat zij in quarantaine moesten door een mogelijke coronabesmetting. Dat percentage lag op 0,6%. 
Vanwege COVID-19 werden grote aanpassingen doorgevoerd in de manier van werken zoals thuiswerken en werken in aangepaste roosters.
 

Medezeggenschap

Begin 2020 heeft vanwege het vertrek van de voorzitter van de OR naar een functie buiten EPZ een voorzitterswissel plaatsgevonden.
De OR gaf een positief advies over een aantal voorgestelde organisatiewijzigingen en heeft haar instemming verleend aan de aanpassingen van het dagelijkse werk in verband met de pandemie. Als gevolg van corona voerde EPZ een roosterwijziging door en een verdeling van medewerkers in groepen, die beurtelings aanwezig waren op de centrale. Ook kwam er een thuiswerkregeling. De OR was betrokken bij de arbeidsvoorwaardelijke uitwerking en de communicatie hierover.
De instemming met enkele permanente veranderingen in de arbeidsvoorwaarden is uitgesteld tot er meer duidelijkheid komt over de doorvoering ervan (2021).

Beleidsverklaring VGW