EPZ streeft naar goed werkgeverschap. Zij hanteert daarbij de ‘3G-principes’, medewerkers moeten bij EPZ gezond, gemotiveerd en gekwalificeerd zijn. Als er afwijkingen worden gesignaleerd op één van de 3G’s, volgt een interventie.

Gezond
Het ziekteverzuim bij EPZ is laag (3,2 procent) en moet laag blijven. Het lage verzuim komt mede door het actieve gezondheidsbeleid dat EPZ voert. Wie niet gezond is of zich niet gezond voelt, krijgt hulp aangeboden. Sporten, bewegen en gezond eten worden gestimuleerd. Wie in een verzuimsituatie terecht komt wordt, krijgt intensieve begeleiding.

In het onzekere jaar van de sluiting van de kolencentrale (2015) was het ziekteverzuim iets hoger dan gebruikelijk. Nu de rust en de zekerheid over de toekomst op de werkvloer zijn teruggekeerd, ligt het ziekteverzuim weer op 3,2 procent. Het verzuim wordt negatief beïnvloedt door het uitvallen van een aantal langdurig zieke collega’s.

http://epz.nl/system/files/beleidsverklaring_vgw-1-14605338071201588682.pdf
Omdat EPZ een continu bedrijf is inclusief consignatie- en storingsdiensten en/of brandweertaken, is er veel aandacht voor het fysieke welbevinden. Vooral omdat leeftijdsgrenzen of -ontslag is weggevallen en iedereen doorwerkt tot 67 jaar, worden life-style en life-cycle aspecten meer betrokken in het werkgeverschap. EPZ zoekt de oplossing daarom in een meer individuele benadering van de arbeidsrelatie (werktijden & roosters). Dit vertaalt zich onder meer in aanpassingen van werk en rooster op de thuissituatie en levensfase. Maatwerk dat per afdeling wordt opgepakt.

Gemotiveerd
De motivatie van de medewerkers wordt periodiek op verschillende aspecten gemeten. Dit levert een beeld op van EPZ dat in rote lijnen overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Ook voert de HRM-afdeling gesprekken met (vertrekkende) medewerkers. Hiervan wordt bijgehouden wat mensen bij EPZ als aantrekkelijk ervaren (collegialiteit) of als hinderlijk (veel administratie, strikte procedures). Waar mogelijk worden de sterke kanten van het werk bij EPZ versterkt. Waar het kan, worden de belemmerende aspecten in dialoog met de betrokkenen aangepakt. Soms is dat niet mogelijk: het werken in een kerncentrale is nu eenmaal aan strikte procedures gebonden.
Op de informatie die de onder meer monitoring van medewerkerstevredenheid en de exitgesprekken opleveren, volgt actie. In zijn algemeenheid geldt, zo blijkt ook uit OSART-onderzoek, dat de manier van leiding geven bij EPZ verbeterd kan worden. Er is in 2016 actie ondernomen op het versterken van wederzijds onderling vertrouwen en een goede relatie tussen leidinggevende en zijn team en individuele teamleden. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar.

Gekwalificeerd
Medewerkers moeten goed zijn toegerust en zijn voorbereid op de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dat betekent het hebben van de juiste opleidingspapieren en de juiste (persoonlijke) vaardigheden. EPZ stimuleert, coacht en bewaakt de kwalificatie van medewerkers. Scholing, training en ontwikkeling staan hoog op de agenda; opleidingen worden steeds aangepast op wat de praktijk vraagt. Zo vindt er steeds meer training on the job plaats en wordt daarvoor in 2017 een werkpraktijksimulator in gebruik genomen. Dat is een stukje fabriek waarin processen worden nagebootst, inclusief leidingwerk en warme en drukhoudende componenten.