Financiën

Wij bouwen aan een fonds voor ontmanteling

Financieel overzicht

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 17,1 miljoen euro. Na aftrek van het saldo van financiële baten en lasten en aftrek van belastingen bedraagt het netto-resultaat 10,3 miljoen euro positief. 
Het positieve resultaat werd vooral behaald door besparingen: de kostprijs van stroom uit de kerncentrale ging naar beneden. Daarnaast is er vanwege de COVID-19 maatregelen uitstel geweest van investeringen. Voorgenomen (maar niet noodzakelijke) investeringen zijn slechts gedeeltelijk uitgevoerd of doorgeschoven naar de onderhoudsstop van 2021. Wel werd in 2020 11 miljoen euro geïnvesteerd in reguliere vervangingsinvesteringen en maatregelen om de (nucleaire) veiligheid verder te verhogen, zoals de aanschaf van nieuwe motoren voor de hoofdkoelmiddelpompen die in 2021 worden vervangen. 
Daarnaast is in 2020 de bouw van het zonnepark gerealiseerd. Dit park is ondergebracht in 100% EPZ-dochter Enzee B.V. De uitgaven hiervoor bedroegen in 2020 7,7 miljoen euro. 
EPZ heeft haar jaarverslag en de jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, www.kvk.nl.
2018
2019
2020
Omzet
179,7
191,3
187,5
Investeringen
20,0
19,7
18,6
Vermogen (geld in kas)
33,2
51,3
48,0
Ontmantelingsfonds
247,2
290,3
315,2
Resultaat na belastingen
10,3
5,6
10,3

Ontmantelingsfonds kerncentrale

In 2012 is de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele opgericht om financiële zekerheid te bieden voor de ontmanteling van de kerncentrale na 2033. Kort gezegd houdt dit in dat bij sluiting van de kerncentrale voldoende liquiditeiten aanwezig zullen zijn om de ontmanteling te kunnen financieren. Ook wordt voorkomen dat bij een eventueel faillissement van de vergunninghouder de beschikbare gelden in de boedel zouden vallen. De stichting is opgericht om liquide middelen in juridische zin af te zonderen van EPZ. Het economisch eigendom blijft volledig voor EPZ. In 2029 zal voldoende kapitaal zijn opgebouwd om aan de amoveringsverplichting van de kerncentrale te kunnen voldoen. 
De stand van het ontmantelingsfonds per 31 december 2020 is ruim 315 miljoen euro (was per 31 december 2019 ruim 290 miljoen euro). Een stijging van 25 miljoen euro door het positieve rendement en de jaarlijkse storting. Het rendement van fonds bedraagt sinds 2012 gemiddeld ruim 4,5% per jaar.
Bekijk alle informatie over de ontmanteling van de kerncentrale na 2033 op www.epz.nl > thema > ontmanteling