Financiën

Wij bouwen aan een fonds voor ontmanteling

Financieel overzicht

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 7,9 miljoen euro. Na belastingen bedraagt het netto-resultaat 5,6 miljoen euro positief.
In 2019 werd ongeveer 20 miljoen euro geïnvesteerd in reguliere vervangingsinvesteringen en maatregelen om de (nucleaire) veiligheid verder te verhogen. De belangrijkste projecten betreffen de revisie van een van de noodstroomdiesels, diverse vervangingsinvesteringen en de upgrade van onze ERP-software voor onderhoud en bedrijfsvoering. Daarnaast is in 2019 gestart met de aanleg van een zonnepark. De uitgaven hiervoor bedroegen
tot en met december 2019 4 miljoen euro.
EPZ heeft haar jaarverslag en de jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, www.kvk.nl.
2017
2018
2019
Omzet
175,3
179,7
191,3
Investeringen
53,6
20,0
19,7
Vermogen (geld in kas)
70,8
33,2
51,3
Ontmantelingsfonds
201,4
247,2
290,3
Resultaat na belastingen
9,1
10,3
5,6

Ontmantelingsfonds kerncentrale

In 2012 is de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele opgericht. Het doel van de stichting is de financiële zekerheid te bieden die krachtens de Kernenergiewet wordt vereist. Kort gezegd houdt dit in dat bij sluiting van de kerncentrale voldoende liquiditeiten aanwezig zullen zijn om de ontmanteling te kunnen financieren. Ook wordt voorkomen dat bij een eventueel faillissement van de vergunninghouder de beschikbare gelden in de boedel zouden vallen. De stichting is opgericht om liquide middelen in juridische zin af te zonderen van EPZ. Het economisch eigendom blijft volledig voor EPZ.
De Kernenergiewet vereist dat iedere vijf jaar onze vorderingen en voorbereiding op de ontmanteling worden goedgekeurd door de overheid. Daarom laat EPZ iedere vijf jaar een onafhankelijke deskundige opnieuw onderzoek doen naar de planning, uitvoering en de kosten. Dit levert twee plannen op: een ontmantelingsplan en een plan financiële zekerheid. 
Het geactualiseerde ontmantelingsplan werd in december 2016 goedgekeurd. Een geactualiseerde versie van het plan financiële zekerheid werd in 2018 goedgekeurd. In het plan financiële zekerheid staat hoeveel de ontmanteling kost en hoe EPZ op tijd zorgt voor de beschikbaarheid van benodigde financiële middelen. Door middel van een aanvangsstorting in 2012, de jaarlijkse bijstortingen en het te realiseren rendement dient in 2029 voldoende kapitaal te zijn opgebouwd om aan de amoveringsverplichting van de kerncentrale te kunnen voldoen.
De stand van het ontmantelingsfonds per 31 december 2019 is ruim 290 miljoen euro (was per 31 december 2018 247 miljoen euro).