Financiën

Wij bouwen aan een fonds voor ontmanteling

Financieel overzicht

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 15,4 miljoen euro. Na aftrek van het saldo van financiële baten en lasten en aftrek van belastingen bedraagt het nettoresultaat 10,3 miljoen euro positief.
De netto-omzet in 2018 inclusief overige opbrengsten bedroeg 180 miljoen euro (5 miljoen euro hoger dan in 2017). De bedrijfslasten zijn in 2018 toegenomen naar 164 miljoen euro (158 miljoen euro in 2017). Dit komt grotendeels door toegenomen brandstofkosten. 
In 2018 werd 20 miljoen euro geïnvesteerd in reguliere vervangingen en maatregelen die de (nucleaire) veiligheid verder verhogen. Ook werd de gezamenlijke infrastructuur van de kolen- en de kerncentrale ontvlochten om de ontmanteling van de kolencentrale mogelijk te maken. 
De liquide middelen namen af met 37,6 miljoen euro. Dit wordt grotendeels verklaard door de stortingen van totaal 45,9 miljoen euro in het ontmantelingsfonds van de kerncentrale.
2016
2017
2018
Omzet
174,9
175,3
179,7
Investeringen
45,8
53,6
20,0
Vermogen (geld in kas)
93,6
70,8
33,2
Ontmantelingsfonds
197,0
201,4
247,2
Resultaat na belastingen
6,7
9,1
10,3

Ontmantelingsfonds kerncentrale

In 2012 is de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele opgericht. Kort gezegd beoogt de Stichting dat drie jaar vóór sluiting van de kerncentrale er 600 miljoen aanwezig is om de ontmanteling te kunnen financieren. Daarnaast is de stichting opgericht om de liquide middelen in juridische zin af te zonderen van EPZ. Dat voorkomt dat bij een onverhoopt faillissement van EPZ de beschikbare gelden in de boedel zouden vallen. Het economisch eigendom blijft volledig voor EPZ.
Iedere vijf jaar laat EPZ een onafhankelijke deskundige opnieuw onderzoek doen naar de planning, uitvoering en de kosten. Dit levert twee plannen op: een ontmantelingsplan en een plan financiële zekerheid. Deze plannen moeten worden goedgekeurd door de overheid. Op 29 maart 2018 werd de geactualiseerde versie van het plan financiële zekerheid goedgekeurd (het geactualiseerde ontmantelingsplan werd in december 2016 goedgekeurd). 
De stand van het ontmantelingsfonds per 31 december 2018 is ruim 247 miljoen euro (was per 31 december 2017 201 miljoen euro).